كمك كنيد كه اينده كامبرلند را شكل دهيم

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded


ما می خواهیم شما حرف خود را بزنید.لطفا ویدیو را تماشا کنید ، نظرسنجی را انجام دهید و به یک از جلسهای ما شرکت کنید و با ما صحبت کنید.

سه شنبه 13 مرداد
11 صبح - 1 بعد از ظهر
Auburn Centre for Community
(44A Macquarie Rd, Auburn)
سه شنبه 13 مرداد
ساعت 6 - 7:30
Merrylands Council Administration - Committee Rooms
(16 Memorial Avenue, Merrylands)
سه شنبه 20 اوت
ساعت 6 - 7:30
Auburn Council Administration - The Atrium
(1 Susan Street, Auburn)


برای دریافت پشتیبانی چند زبانه لطفا از طریق شمار ه 450 131 با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS) تماس بگیرید و درخواست کنید که تماس شما به شورای شهر کامبرلند به شماره 9000 8757 وصل شود.

Online Feedback

Take the 30 second survey by clicking the link here.

or

Complete the more detailed survey(External link)

For more information visit: https://haveyoursay.cumberland.nsw.gov.au/cumberland-2030


ما می خواهیم شما حرف خود را بزنید.لطفا ویدیو را تماشا کنید ، نظرسنجی را انجام دهید و به یک از جلسهای ما شرکت کنید و با ما صحبت کنید.

سه شنبه 13 مرداد
11 صبح - 1 بعد از ظهر
Auburn Centre for Community
(44A Macquarie Rd, Auburn)
سه شنبه 13 مرداد
ساعت 6 - 7:30
Merrylands Council Administration - Committee Rooms
(16 Memorial Avenue, Merrylands)
سه شنبه 20 اوت
ساعت 6 - 7:30
Auburn Council Administration - The Atrium
(1 Susan Street, Auburn)


برای دریافت پشتیبانی چند زبانه لطفا از طریق شمار ه 450 131 با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS) تماس بگیرید و درخواست کنید که تماس شما به شورای شهر کامبرلند به شماره 9000 8757 وصل شود.

Online Feedback

Take the 30 second survey by clicking the link here.

or

Complete the more detailed survey(External link)

For more information visit: https://haveyoursay.cumberland.nsw.gov.au/cumberland-2030

كمك كنيد كه اينده كامبرلند را شكل دهيم

Consultation has concluded